Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 30k
2 Ιουλίου 2015
E-010744-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010744-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

 Θέμα:  Σημειωθείσα πρόοδος ως προς την εφαρμογή της σύστασης σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση
 Γραπτή απάντηση 

Ο ΟΟΣΑ πρόσφατα δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Προοπτικές δεξιοτήτων 2015 — Νεολαία, δεξιότητες και απασχολησιμότητα» στην οποία εκτίθεται ο κίνδυνος κατάχρησης στις πρακτικές των επιχειρήσεων κατά την πρόσληψη ασκούμενων ως εργατικό δυναμικό. Η κατάχρηση της πρακτικής άσκησης έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό των απαιτούμενων διαρθρωτικών θέσεων απασχόλησης. Η οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση τονίζει πως «παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά τους όρους εργασίας για την πρακτική άσκηση» και τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση των ασκούμενων «ως φτηνό ή ακόμα και ως μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό».

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή παρατηρείται κυρίως σε χώρες με υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων. Η πρόσληψη ασκούμενων ως προσωπικό μιας επιχείρησης δεν στοχεύει στην εκπαίδευσή τους ή στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους για μια καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιους ασκούμενους για να μειώσουν το εργασιακό τους κόστος και να διατηρήσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους διακυβεύοντας τοιουτοτρόπως την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η σύσταση προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη.

1. Έχει αναλύσει καθόλου η Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές που έχουν επιβάλει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή αυτής της σύστασης;

2. Έχει διερευνήσει η Επιτροπή κατά πόσο έχουν λάβει τα κράτη μέλη μέτρα που να εμποδίζουν τη χρήση ασκούμενων ως εργαζόμενων αντί να τους παρέχουν τις δεξιότητες που αυτοί χρειάζονται για να ετοιμαστούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου