Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 199kWORD 30k
2015. július 2.
E-010744-15
Írásbeli választ igénylő kérdés E-010744-15
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

 Tárgy:  A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére vonatkozó ajánlás végrehajtása terén tett előrelépések
 Írásbeli válasz 

Az OECD nemrég közzétette a „Skills Outlook 2015 – Youth, Skills and Employability” (A készségek jövője 2015 – Fiatalság, készségek és foglalkoztathatóság) című jelentését, amely a gyakornokoknak a cégek általi alkalmazásával való visszaélések kockázatáról szól. A gyakornoki programokkal való visszaélés szükséges és szerkezetileg fontos munkahelyek megszüntetéséhez vezetett. A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére vonatkozó tanácsi ajánlás hangsúlyozza, hogy „nincs átláthatóság a gyakornokok munkafeltételeit illetően”, így a gyakornokokat „olcsó, vagy akár fizetetlen munkaerőként” kizsákmányolhatják.

Sajnálatos módon ez főként azokban az országokban fordul elő, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya a legmagasabb. A gyakornokok felvétele nem a gyakornokok képzését vagy a szaktudásuk fejlesztését szolgálja, hogy azáltal könnyebben boldogulhassanak a munkaerőpiacon. Éppen ellenkezőleg, a cégek arra használnak bizonyos gyakornoki programokat, hogy csökkentsék munkaerőköltségeiket a rövid távú nyereségek fenntartásához, cégük hosszú távú versenyképességét és fejlődését veszélyeztetve.

Az ajánlás előirányozza, hogy a Bizottság ellenőrizze a tagállamok előrelépéseit.

1. Megvizsgálta-e a Bizottság a jelen ajánlás alkalmazására a tagállamokban végrehajtott szakpolitikákról szóló információkat?

2. Vizsgálja-e a Bizottság a tagállamok által elfogadott azon intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy a gyakornokokat munkaerőként alkalmazzák ahelyett, hogy a munkaerőpiacra lépéshez szükséges készségekkel vérteznék fel őket?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat