Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 197kWORD 30k
2 iulie 2015
E-010744-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-010744-15
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

 Subiect:  Progresele înregistrate în punerea în aplicare a Recomandării privind un cadru de calitate pentru stagii
 Răspuns scris 

OCDE a publicat recent un raport intitulat „Perspectivă asupra competențelor în 2015 — tineret, competențe și capacitate de inserție profesională”, în care este evidențiat riscul de abuzuri în practicile întreprinderilor atunci când acestea recrutează stagiari ca forță de muncă. Utilizarea abuzivă a stagiilor a dus la o excludere a posturilor necesare și structurale. Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii evidențiază faptul că există o lipsă de transparență în ceea ce privește condițiile de muncă ale stagiarilor și că acest lucru poate duce la utilizarea stagiarilor ca forță de muncă ieftină sau chiar gratuită.

Din păcate, această situație survine în special în țările cu cel mai ridicat nivel de șomaj în rândul tinerilor. Recrutarea stagiarilor în cadrul personalului unei întreprinderi nu vizează formarea lor sau îmbunătățirea competențelor lor în vederea facilitării accesului pe piața muncii. Din contra, întreprinderile utilizează unele stagii pentru a reduce costul forței de muncă în vederea menținerii profiturilor pe termen scurt, punând în pericol competitivitatea și dezvoltarea pe termen lung a întreprinderii.

Recomandarea prevede ca Comisia să monitorizeze progresele înregistrate de statele membre.

1. Comisia a analizat informațiile privind politicile puse în aplicare de statele membre cu privire la aplicarea acestei recomandări?

2. Comisia examinează măsurile adoptate de statele membre, care împiedică utilizarea stagiarilor ca forță de muncă, în loc de a le oferi posibilitatea de a dobândi competențele de care au nevoie pentru a fi pregătiți să intre pe piața muncii?

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate