• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-012872/2015(ASW)Pytanie poselskie
E-012872/2015(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera w imieniu Komisji

Obowiązek upowszechniania wiedzy na temat europejskiego numeru alarmowego, jak zauważyła Szanowna Pani Poseł, zgodnie z dyrektywą o usłudze powszechnej spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. Komisja na bieżąco wspiera i uzupełnia inicjatywy państw członkowskich i okresowo sprawdza poziom świadomości społecznej dotyczącej europejskiego numeru alarmowego 112. W przeszłości Komisja zajęła się tą konkretną kwestią, kontaktując się z organami krajowymi odpowiedzialnymi za numer 112, organizatorami wyjazdów grupowych, biurami podróży i przedsiębiorstwami transportowymi w celu upowszechniania wiedzy na temat europejskiego numeru alarmowego. Z badania dotyczącego korzystania przez gospodarstwa domowe ze środków łączności elektronicznej w 2014 r. wynika, że 41 % Europejczyków wie, że numer 112 zapewnia dostęp do służb ratunkowych w całej UE[1].

Osiągnięte postępy nie są zadowalające. W związku z tym Komisja regularnie przypomina państwom członkowskim o obowiązujących wymogach. Eksperci we współpracy z państwami członkowskimi opracowali kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) do mierzenia postępów w korzystaniu z numeru 112, w tym dotyczące świadomości społecznej jego istnienia. Jednym z celów KPI jest ustanowienie punktów odniesienia i najlepszych wzorców do naśladowania.

W dniu 11 września 2015 r. Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne[2] na temat oceny i przeglądu ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej. Wszystkie zainteresowane podmioty zachęca się do wyrażenia opinii – w tym, wśród innych ważnych kwestii, na temat numeru 112. Na podstawie tych konsultacji i przeprowadzonej po nich oceny Komisja przedstawi w stosownych przypadkach konkretne propozycje dotyczące przeglądu ram.