Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-016050/2015(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-016050/2015(ASW)

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως αναφέρθηκε στην ερώτηση, στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή πιστεύει ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή[1]. Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν την κακή διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία του διασταλάζοντος υγρού από τον χώρο υγειονομικής ταφής (στραγγίδια) και την παρουσία αποβλήτων τα οποία δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται ο συγκεκριμένος χώρος. Οι ελλείψεις αυτές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα μέσω της μόλυνσης του αέρα ή των υδάτων.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλες τις εξουσίες που διαθέτει για την επιβολή της υποχρέωσης της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι η πρόοδος προς τη συμμόρφωση με την ανωτέρω νομοθεσία κρίθηκε μη ικανοποιητική, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

Για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (Κέρκυρα), το σύνολο της δημόσιας στήριξης ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν μέσω εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων κατά την περίοδο 2007-2013 καθώς και κατά τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Η τρίτη κυψέλη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, που συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος & Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», πρέπει να ολοκληρωθεί με την απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού βιολογικής επεξεργασίας. Δεδομένου ότι η περίοδος επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 2007-2013 έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η ολοκλήρωση αυτού του έργου πρέπει να γίνει με εθνικά κονδύλια και το αργότερο κατά την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του περιφερειακού προγράμματος, δηλαδή έως τον Μάρτιο του 2017.