• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-001424/2016Parlamentin kysymys
E-001424/2016

Natura 2000 ‐vastainen malminetsintäkairaus Viiankiaavalla

Kirjallisesti vastattava kysymys E-001424-16
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Suomen Lapissa on myönnetty useita malminetsintälupia Natura-alueille ja niiden läheisyyteen. Yksi räikeimmistä laittomuuksista on Sodankylän Viiankiaavan Natura 2000 ‐alueella, joka on suojeltu myös kansallisella lainsäädännöllä.

Sodankylässä brittikaivosyhtiö Anglo Americanin tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy on syväkairannut 25 reikää viistoon Natura-alueen ulkopuolelta Natura-alueen alle Viiankiaavan soidensuojelualueeseen ja Natura 2000 ‐verkostoon kuuluvalla alueella. Lapin ELY-keskus on todennut kairaukset laittomiksi mutta ei ole nähnyt aihetta jatkotoimiin. Yhtiö on etsinyt malmia alueella jo vuodesta 2004 lähtien. Viistoonkairaus tapahtui, kun valitusten vuoksi yhtiö ei voinut kairata Natura-alueella.

Yhteysviranomaisen Viiankiaavan Natura-arviossa todetaan, että ”luontoon jää haitallisia aineita mm. mineraaliöljytislettä 6,4 litraa ja etoksyloitua alkoholia 0,24 litraa”. Mineraaliöljytisle voi sisältää luvanvaraisia aromaattisia aineita. Lausunnossa todetaan myös, että ”Luonto-direktiivin luontotyyppiraportoinnin (2007–2012) mukaan kaikkien Viiankiaavalla esiintyvien Natura-luontotyyppien suojelutaso on luokiteltu epäsuotuisaksi. Pääosalla luontotyypeistä suojelutason kehityssuunta on heikkenevä.” Kaivosyhtiö ei ole seurannut ja raportoinut kairauksien vaikutuksia suojelualueeseen kausilta 2009–2010 ja 2010–2011. Lapin ELY-keskuksen mukaan on ongelmallista, että myöskään laajamittaisen toiminnan yhteisvaikutuksia alueen luontoarvoihin ei ole arvioitu. Viiankiaapa on Suomen suurin yhtenäinen Natura-alue. Vastaavaa aluetta eli kompensaatiota ei ole löydettävissä.

Ovatko komission mielestä Suomen kansallisten viranomaisten sallimat toimet Natura-alueella luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan vaatimusten mukaisia?

Ovatko ulkomaisen kaivosyhtiön taloudelliset intressit sellainen yleisen edun kannalta pakottava syy, jolla mm. Viiankiaavan Natura-alue voidaan hajottaa?

Tulisiko Suomen ilmoittaa komissiolle korvaavista toimenpiteistä?