• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001765/2016(ASW)Parlementaire vraag
E-001765/2016(ASW)

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

1. De Commissie is op de hoogte van de berichten die wijzen op de mogelijke mishandeling van merries voor het inzamelen van hun bloed in derde landen, maar het is haar niet bekend of het „pregnant mare serum gonadotropine” (PMSG) in de EU wordt geproduceerd.

2. Richtlijn 98/58/EG van de Raad[1] is alleen van toepassing op dieren die voor landbouwdoeleinden worden gefokt of gehouden. Merries die worden gehouden met het oog op de productie van een geneesmiddel, zoals hier het geval is, vallen dus niet binnen de werkingssfeer van de richtlijn. Daarom is het niet mogelijk Richtlijn 98/58/EG van de Raad te gebruiken als rechtsgrondslag voor de maatregelen die het geachte Parlementslid voorstelt, met inbegrip van eventuele handelsmaatregelen op deze basis.

Dit soort activiteit valt echter onder de richtsnoeren inzake dierenwelzijn in het onderdeel „Het gebruik van dieren in onderzoek en onderwijs”[2] van de Gezondheidscode voor landdieren van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), die naar behoren moeten worden uitgevoerd door de 180 lidstaten van de OIE.

3. Het normenkader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dekt dierenwelzijnskwesties in verband met de diergezondheid. Alle richtsnoeren voor het dierenwelzijn die door de EU worden opgelegd aan handelspartners moeten overeenstemmen met de WTO-regelgeving, zoals de vereisten inzake non-discriminatie tussen landen waar gelijke omstandigheden gelden, transparantie en een wetenschappelijk onderbouwde benadering.

Er zijn momenteel geen plannen om dierenwelzijn als criterium toe te voegen aan de goede praktijken bij het vervaardigen (GMP).