Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004000/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004000/2016

VP/HR — Απεικόνιση περιοχών της Δυτικής Σαχάρας και του Μαρόκου σε χάρτες της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004000-16
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Bodil Valero (Verts/ALE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Judith Sargentini (Verts/ALE)

Στον ιστότοπο της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής[1], στον χάρτη της αφρικανικής ηπείρου, το Μαρόκο περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας και δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτήν.

Η απεικόνιση αυτή αντιφάσκει ευθέως προς τις πάγιες θέσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ και προς το διεθνές δίκαιο, που δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα, ενώ θεωρούν ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους του Μαρόκου και ότι το Μαρόκο δεν διαθέτει διεθνή εντολή για τη διοίκηση της Δυτικής Σαχάρας[2].

Μπορεί η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος να επιβεβαιώσει ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θεωρούν ότι η επικράτεια του Μαρόκου περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα;

Ποιους κανόνες εφαρμόζει η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ όσον αφορά τη γραφική απεικόνιση των εδαφών του Μαρόκου και της Δυτικής Σαχάρας;

Μπορεί η ΑΕ/ΥΕ να επιβεβαιώσει ότι το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, το οποίο έχει προγραμματίσει τέσσερις ελέγχους στο Μαρόκο για το 2016[3], δεν θα επισκεφθεί τα κατεχόμενα εδάφη των Σαχράουι;