Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 106kWORD 20k
20 Σεπτεμβρίου 2016
E-004851/2016(ASW)
Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004851/2016

Μετά από προκαταρκτική εξέταση του κειμένου του νόμου που αναφέρουν οι κ. βουλευτές, ο οποίος έκτοτε εγκρίθηκε από το πολωνικό κοινοβούλιο και υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, η Επιτροπή δεν έχει καμία ένδειξη ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν σε σχέση με την ποινικοποίηση των τρομοκρατικών εγκλημάτων είναι ασυμβίβαστες με τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(1).

Όσον αφορά το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι κανόνες του παρόντος νόμου σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προσφάτως εγκριθείσας οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν έως τις 6 Μαΐου 2018.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να διατηρεί έναν διαρθρωμένο και συνεργατικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία του πλαισίου για το κράτος δικαίου(2). Ο διάλογος αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής συνταγματικής αναθεώρηση της νομοθεσίας από το πολωνικό συνταγματικό δικαστήριο. Η διασφάλιση ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της νομοθεσίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω νομοθεσίας.

(1)Απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2008.
(2)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2015_en.htm

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου