Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 16k
15 Ιουνίου 2016
E-004851-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004851-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Nessa Childers (S&D) , Julie Ward (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Maria Arena (S&D) , Soraya Post (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Ana Gomes (S&D) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Pina Picierno (S&D) , Pascal Durand (Verts/ALE)

 Θέμα:  Συμβατότητα πολωνικού αντιτρομοκρατικού νόμου με το δίκαιο της ΕΕ και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Γραπτή απάντηση 

Στις 21 Απριλίου 2018, η πολωνική κυβέρνηση δημοσιοποίησε ένα νέο αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται επί του παρόντος στο πολωνικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με αρκετές ΜΚΟ, τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό δεν συνάδουν με το πολωνικό σύνταγμα και με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του θίγουν την αρχή της ισότητας και αποφυγής των διακρίσεων, το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του λόγου και της επικοινωνίας, τους κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το τεκμήριο αθωότητας. Στις 13 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ξεκίνησε διαρθρωμένο διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, ενώ την 1η Ιουνίου 2016, ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με το κράτος δικαίου, όπου εξέφραζε ανησυχία για τη συνταγματική κατάσταση που προέκυψε λόγω της τροποποίησης, στις 22 Δεκεμβρίου 2015, του νόμου σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο.

— Θεωρεί η Επιτροπή συμβατό τον νέο αντιτρομοκρατικό νόμο με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου;

— Προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα του αντιτρομοκρατικού νόμου στη διαδικασία για το κράτος δικαίου την οποία έχει κινήσει έναντι της πολωνικής κυβέρνησης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου