Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000864/2017(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000864/2017(ASW)

Απάντηση του κ. Moedas εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το έργο LAW TRAIN υποβλήθηκε σε τεχνική αξιολόγηση, δεοντολογικό έλεγχο και έλεγχο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ως προς·τη συμμόρφωση κρίθηκε «καλό έως άριστο» σε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1], καθώς και με κάθε άλλη σχετική ενωσιακή, εθνική και διεθνή νομοθεσία. Εκτός από τον σύμβουλο δεοντολογίας που ορίσθηκε από το έργο, οι σχετικές με τη δεοντολογία πτυχές παρακολουθούνται επίσης συνεχώς από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο δεοντολογίας, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής. Και οι δύο σύμβουλοι επιβλέπουν τυχόν θέματα δεοντολογίας κατά την υλοποίηση του έργου με την υποστήριξη δύο επιτροπών δεοντολογίας, οι οποίες είναι η επιτροπή κοινωνικής δεοντολογίας και η επιτροπή δεοντολογίας της έρευνας διπλής χρήσης.

Όσον αφορά το ερώτημα των Αξιότιμων Μελών αν οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται στα Κατεχόμενα Εδάφη, δεν υπάρχουν λόγοι που να υποδηλώνουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά παράβαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής αριθ. 2013/C-205/15[2]. Το έργο δεν περιλαμβάνει πραγματικές ανακρίσεις διότι το περιβάλλον και ο ύποπτος είναι εικονικοί και στόχος του είναι η βελτίωση των υφιστάμενων προτύπων ανακριτικών τεχνικών με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη των βασανιστηρίων και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Όσον αφορά την αποχώρηση του εταίρου «Ministério da Justiça — Polícia Judiciária» (MJ-PJ) από την Πορτογαλία, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οφειλόταν στην έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Η «Inspectoratul General al Politiei Romane» από τη Ρουμανία προσχώρησε πρόσφατα στην κοινοπραξία για να αναλάβει το ρόλο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας.