Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 26k
12 januari 2018
E-006961/2017(ASW)
Antwoord van de heer Vella namens de Commissie
Vraagnummer: E-006961/2017

Bij de evaluatie van de kaderrichtlijn water (KRW)(1) en de daarmee samenhangende richtlijnen(2) zal onder meer worden ingegaan op de vraag of deze ervoor zorgen dat chemische verontreiniging, onder meer waar deze door opkomende stoffen wordt veroorzaakt, op adequate wijze wordt aangepakt(3). De evaluatie zal als basis dienen voor het besluit de KRW en de daarmee samenhangende richtlijnen al dan niet te herzien.

De Commissie werkt aan een voorstel voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn, naar directe aanleiding van het Europese burgerinitiatief „Right2Water”. Het doel van dit voorstel is om een risicogebaseerde benadering te introduceren, die moet bijdragen tot een betere identificatie van mogelijke bronnen van verontreiniging met gevolgen voor waterlichamen waar drinkwaterwinning plaatsvindt en van trends in abnormale concentraties van verontreinigende stoffen, waaronder ook de stoffen die het geachte Parlementslid benoemt. Dit moet het voor de autoriteiten mogelijk maken om preventieve en risicobeperkende maatregelen te nemen. De Commissie overweegt ook de bepalingen met betrekking tot transparantie te versterken, hetgeen een positief effect op het milieu zou moeten hebben.

Daarnaast hebben de Commissie en de lidstaten, naar aanleiding van nieuwe informatie over grondwaterverontreiniging en gezien het aanhoudende en gevaarlijke karakter daarvan, verdere acties in gang gezet om in het kader van REACH(4) het gebruik van bepaalde perfluoralkylverbindingen (met een lange of een korte keten), en met inbegrip van de stof GenX, te beoordelen en/of beperken. Dit kan een aanvulling vormen op Verordening 2017/1000 van de Commissie(5), waarin voor alle vormen van sterk dispersief gebruik van perfluoroctaanzuur beperkingen zijn vastgesteld.

Ten slotte is de Commissie bij verscheidene projecten betrokken, onder meer in de context van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar zij onderzoekt hoe veilig gebruik van persistente en mobiele chemische stoffen uit hoofde van relevante wetgeving (bijvoorbeeld REACH) kan worden gewaarborgd.

(1)Richtlijn 2000/60/EG (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
(2)De grondwaterrichtlijn (2006/118/EG (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19)) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84)).
(3)Het doel en de omvang van deze evaluatie staan beschreven in de routekaart die via de volgende link kan worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_e
(4)Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
(5)PB L 150 van 14.6.2017, blz. 14.

Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid