• DA - dansk
  • EN - English
  • NL - Nederlands
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-007268/2017Parlamentsfråga
E-007268/2017

Grisars välbefinnande och kastrering

27.11.2017

Frågor för skriftligt besvarande E-007268-17
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Jytte Guteland (S&D) , Jeppe Kofod (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Fredrick Federley (ALDE)

Under 2010 lanserade kommissionen och det belgiska ordförandeskapet i rådet tillsammans den europeiska förklaringen om alternativ till kirurgisk kastrering av grisar, vars syfte var att fasa ut kirurgisk kastrering av grisar fram till 2018.

Enligt en ny vetenskaplig studie har dock begränsade framsteg uppnåtts under de senaste tio åren vad gäller användning av bedövning och/eller smärtlindring för kastrering av smågrisar, ur både vetenskaplig och teknisk synvinkel[1], medan en annan studie anger att tidsfristerna för 2018 är långt ifrån uppfyllda[2].

På grund av denna inaktivitet kastreras 77 miljoner smågrisar i EU fortfarande antingen utan eller med otillräcklig smärtlindring. Expertgruppen för den europeiska förklaringen arbetar på frivillig basis på en ny lägesrapport och ett dokument för att identifiera praktiska protokoll för bedövning och smärtstillande medel vid kirurgisk kastrering av smågrisar. Dessa åtgärder är lovvärda men otillräckliga för att skapa framsteg i nuläget.

Bortsett från pilotprojektet om saluföring av kött från okastrerade grisar, vilka andra konkreta åtgärder planerar kommissionen att vidta för att stödja ett frångående från denna grymma och onödiga praxis?