• DA - dansk
  • EN - English
  • NL - Nederlands
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-007586/2017Parlamentsfråga
E-007586/2017

Efterlevnad och verkställighet av bestämmelserna om grisars välbefinnande

Frågor för skriftligt besvarande E-007586-17
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Keith Taylor (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Jeppe Kofod (S&D)

Trots kommissionens initiativ för att främja utbyte av bästa praxis och bistå medlemsstaterna i genomförandet av rådets direktiv 2008/120/EG är det hittills endast Sverige och Finland som har genomfört bestämmelserna för att förhindra svansbitning, förbudet mot rutinmässig svanskupering och tillhandahållande av sysselsättningsmaterial för alla grisar[1].

Ländernas exempel visar tydligt att det är möjligt att följa denna lagstiftning. Trots detta fortsätter kommissionen att gynna en ”mjuk” inställning till de utbredda överträdelserna av bestämmelserna om grisars välbefinnande, som inte bara skadar EU:s anseende som en världsledare när det gäller djurs välbefinnande, utan också utgör en konkurrensnackdel för de medlemsstater som till fullo uppfyller kraven i direktiv 2008/120/EG.

Mot bakgrund av dessa överväganden uppmanas kommissionen att svara på följande: