Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 107kWORD 22k
20. veljače 2018.
E-007910/2017(ASW)
Odgovor g. Velle u ime Komisije
Referentna oznaka pitanja: E-007910/2017

Komisija smatra da će se znatno smanjiti plastični morski otpad i njegov utjecaja na Sredozemlje nakon što države članice u potpunosti provedu zakonodavstvo EU-a o gospodarenju otpadom, uključujući Direktivu (EU) 2015/720(1), Direktivu 2008/56/EZ(2), Direktivu 2000/59/EZ(3) te zajedničku ribarstvenu politiku.

Albanija kao zemlja kandidatkinja nije obvezana zakonodavstvom EU-a o zaštiti okoliša. Međutim, s obzirom na to da teži pristupiti EU-u, obvezala se postupno usklađivati svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a te osigurati njegovu provedbu. Godišnji sastanci(4) prilika su za praćenje napretka i podsjećanje na potrebu za daljnjim poboljšanjima u području upravljanja otpadom.

EU je proveo sveobuhvatnu ocjenu postojećeg gospodarenja otpadom u jugoistočnoj Europi i budućih perspektiva u tom sektoru uključujući mogućnosti regionalne suradnje u recikliranju električnog i elektroničkog otpada(5), u okviru koje su izrađeni nacionalna ocjena situacije u pogledu otpada te plan za poboljšanje gospodarenja otpadom u Albaniji.

Različitim programima(6) te financijskim sredstvima (7)Komisija podržava, provedbu regionalnog akcijskog plana protiv morskog otpada(8) i mjere za rješavanje problema morskog otpada iz izvora na moru i kopnu.

Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)(9), u kojoj sudjeluju i Albanija i Hrvatska, ima posebne stupove o plavom rastu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu te se njezinom provedbom može dodatno osigurati koordinirano djelovanje u cilju poboljšanja gospodarenja otpadom u toj podregiji i duž jadranske obale(10).

Komisija je 16. siječnja 2018. donijela strategiju o plastici koja među ostalim obuhvaća problem morskog otpada(11).

(1)Direktiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, SL L 115, 6.5.2015., str. 11.
(2)Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša, SL L 164, 25.6.2008., str. 19.
(3)Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta, SL L 332, 28.12.2000., str. 81.
(4)Posebno u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
(5)http://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pilot%20waste/Albania_NWA_Roadmap_en.pdf
(6)Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) pruža potporu programima s ciljem sprečavanja ili smanjenja ribolovnih alata izgubljenih na moru, pasivnog prikupljanja morskog otpada, poboljšanja infrastrukture na plovilima i u lukama te tehnološke inovacije, dok se programima Obzor 2020., Life i Interreg financiraju aktivnosti za smanjenje morskog otpada (vidjeti na primjer: http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2017/02/Final-MLA-salonia_final.pdf).
(7)Vidjeti projekt koji financira EU http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/Marine_litter_med_project_20_4_2016.pdf
(8)iz Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija).
(9)http://www.adriatic-ionian.eu
(10)U okviru EUSAIR-a osam zemalja članica ima priliku redovito se sastati kako bi raspravljale o pitanjima poput mjera za smanjenje morskog otpada i zajednički odgovorile na takve probleme s pomoću tematski relevantnih projekata/aktivnosti.
(11)COM(2018) 28 final. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu (http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm)

Posljednje ažuriranje: 7. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti