• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-000379/2018(ASW)Parlementaire vraag
E-000379/2018(ASW)

Antwoord van de heer Vella namens de Commissie

De Commissie beoogt vóór de zomer van 2018 een mededeling goed te keuren over een strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het milieu.

De geschiktheidscontrole van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (kaderrichtlijn water)[1] waaraan de Commissie onlangs is begonnen, zal tevens betrekking hebben op Richtlijn 2013/39/EU inzake milieukwaliteitsnormen (RMKN)[2]. Daarbij worden de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie en de meerwaarde van de EU-wetgeving beoordeeld, met inbegrip van de vraag of de doelstellingen ervan worden bereikt en nog steeds geschikt zijn. In de laatste beoordeling van de RMKN in 2013 is rekening gehouden met de noodzaak om meer te weten te komen over opkomende verontreinigende stoffen, wat heeft geleid tot de oprichting van een EU-breed mechanisme van een toezichtlijst, dat wordt gebruikt om monitoringgegevens over de aanwezigheid van farmaceutische stoffen in het milieu te verzamelen.

Uit beschikbare gegevens blijkt dat bepaalde geneesmiddelenresiduen niet altijd even gemakkelijk te verwijderen zijn uit het onbehandelde water dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater vanwege kenmerken zoals persistentie. Op 1 februari 2018 diende de Commissie een voorstel[3] tot herschikking van Richtlijn 98/83/EG (drinkwaterrichtlijn)[4] in, dat de lidstaten verplicht om op risico's gebaseerde beoordelingen uit te voeren op het niveau van de waterwinning en de watervoorziening. Volgens dit nieuwe voorstel[5] moeten risicobeperkende maatregelen worden genomen als het niveau van farmaceutische stoffen een risico voor de volksgezondheid of het milieu vormt.

Wat de komende strategie betreft, is de Commissie momenteel nog bezig met interne en externe raadplegingen, maar bij de voorgestelde aanpak zal rekening worden gehouden met de bestaande wetgeving, indien van toepassing met inbegrip van Richtlijn 92/43/EEG (de habitatrichtlijn)[6], en de doelstellingen van het „één gezondheid”-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR).

Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid