Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 202kWORD 18k
6. března 2018
E-001400-18
Otázka k písemnému zodpovězení E-001400-18
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Předmět:  Zadržování nezletilých osob bez doprovodu na celách policejních stanic v Řecku
 Písemná odpověď 

Organizace Human Rights Watch uvádí, že bylo v Řecku na konci prosince roku 2017 zadržováno 54 dětí bez doprovodu na celách policejních stanic nebo v zadržovacích střediscích pro imigranty(1). Šetření organizace ukázalo, že tyto děti žijí „v nehygienických podmínkách a často s nepříbuznými dospělými“ a mohly by se stát „obětí zneužívání a špatného zacházení ze strany policie“.

Zadržování dětí je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv(2), jak uvádí mimo jiné pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování, Výbor OSN pro práva dítěte a zvláštní zpravodaj pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Čl. 6 nařízení (EU) č. 604/2013 stanoví, že členské státy musí úzce spolupracovat mezi sebou navzájem, náležitě zohlednit možnosti sloučení rodiny v případě nezletilých osob bez doprovodu a učinit „urychleně příslušné kroky s cílem zjistit totožnost rodinných příslušníků, sourozenců nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu, kteří se nacházejí na území některého členského státu“.

Je si Komise této situace vědoma, a pokud ano, jaké kroky hodlá podniknout na podporu alternativních opatření k zadržování, za účelem rychlejšího slučování rodin z Řecka s příbuznými a bezpečného přemisťování nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, třebaže nemají rodinné vazby?

(1)Podle organizace Human Rights Watch a několika studií, mezi něž patří zpráva vypracovaná na žádost Komise, má na děti toto zadržování závažný dlouhodobý dopad, a to i pokud jde o jejich vývoj, úzkosti, deprese, posttraumatickou stresovou poruchou a ztrátu paměti“: http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)Valné shromáždění OSN, Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty: Rezoluce přijatá Valným shromážděním ze dne 3. října 2016, A/RES/71/1, „My, hlavy států a vlád a vysocí představitelé (…) budeme rovněž vyhledávat alternativy k zadržování po dobu, kdy tato hodnocení budou probíhat“. Http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html – obecná připomínka č. 21 (2017) Výboru OSN pro práva dítěte o situaci dětí žijících na ulici – viz bod 44 „Zbavení osobní svobody, například v zadržovacích celách nebo uzavřených střediscích, není nikdy formou ochrany.“

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 8. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí