Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 198kWORD 20k
6. maaliskuuta 2018
E-001400-18
Kirjallisesti vastattava kysymys E-001400-18
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Aihe:  Ilman huoltajaa olevien lasten säilöönotto poliisiasemien selleihin Kreikassa
 Kirjallinen vastaus 

Human Rights Watch ‐järjestö raportoi, että vuoden 2017 joulukuun lopussa 54:ää ilman huoltajaa olevaa lasta pidettiin poliisiasemien selleissä tai säilöönottokeskuksissa Kreikassa(1). Järjestön tutkimuksessa havaittiin, että nämä lapset elivät epähygieenisissä olosuhteissa ja usein sellaisten aikuisten kanssa, jotka eivät olleet heille mitään sukua, ja että he saattoivat joutua kärsimään väärinkäytöksistä ja huonosta kohtelusta poliisien taholta.

Lasten säilöönotto on vastoin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä(2), kuten myös mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä, YK:n lapsen oikeuksien komitea ja YK:n kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevä erityisraportoija ovat todenneet.

Asetuksen (EU) N:o 604/2013 6 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään tiivistä yhteistyötä ja otettava asianmukaisesti huomioon perheen yhdistämisen mahdollisuus ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten tapauksessa ”mahdollisimman pian toteutettava asianmukaiset toimet jäsenvaltioiden alueella oleskelevien ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten, sisarusten tai sukulaisten tunnistamiseksi”.

Onko komissio tietoinen tästä tilanteesta, ja jos on, mitä toimia se aikoo toteuttaa tukeakseen toimenpiteitä, jotka ovat vaihtoehtoja säilöönotolle, nopeuttaakseen perheiden yhdistämistä Kreikasta sukulaisten kanssa ja edistääkseen ilman huoltajaa olevien turvapaikanhakijalasten turvallista uudelleensijoittamista silloinkin, kun heillä ei ole perhesiteitä?

(1)Human Rights Watch -järjestön ja useiden tutkimusten mukaan, joiden joukossa on myös komission pyynnöstä laadittu raportti, säilöönotolla on vakavia pitkän aikavälin vaikutuksia lapsiin. Se muun muassa vahingoittaa heidän kehitystään sekä aiheuttaa ahdistusta, masennusta, traumaperäisiä stressireaktioita ja muistin menettämistä. http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)YK:n yleiskokous, New Yorkin julkilausuma pakolaisista ja muuttajista: yleiskokouksen 3. lokakuuta 2016 hyväksymä päätöslauselma A/RES/71/1: ”Me, jäsenvaltioiden valtion‐ ja hallitusten päämiehet, (…) etsimme myös vaihtoehtoja säilöönotolle näiden arviointien ollessa käynnissä.” http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html – YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 21 (2017) katuoloissa elävistä lapsista – ks. 44 kohta; ”Vapauden riistäminen esimerkiksi pidätysselleissä tai suljetuissa laitoksissa ei koskaan ole suojelumuoto.”

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 23. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö