Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 202kWORD 18k
2018. március 6.
E-001400-18
Írásbeli választ igénylő kérdés E-001400-18
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Tárgy:  Kísérő nélküli kiskorúak fogva tartása görögországi rendőrségi fogdákban
 Írásbeli válasz 

A Human Rights Watch jelentése szerint 2017. december végétől 54 kísérő nélküli kiskorút tartanak fogva görögországi rendőrőrsök fogdáiban vagy idegenrendészeti fogdákban(1). Kutatásaik alapján kiderült, hogy ezek a gyermekek nem megfelelő higiéniai körülmények között, gyakran számukra idegen felnőttekkel élnek, és a rendőrség részéről bántalmazásnak és rossz bánásmódnak lehetnek kitéve.

A gyermekek fogva tartása ellentétes a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal(2), ahogyan azt az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója is megállapította.

A 604/2013/EU rendelet 6. cikke kijelenti, hogy a tagállamok szorosan együttműködnek egymással, és kellő figyelmet fordítanak a családegyesítés lehetőségeire, valamint kísérő nélküli kiskorú esetén „a lehető legrövidebb időn belül megteszik a megfelelő intézkedéseket a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói kilétének megállapítása érdekében a tagállamok területén”.

Tisztában van-e a Bizottság ezzel a helyzettel, és ha igen, milyen lépéseket tesz a fogva tartás alternatíváinak támogatása érdekében, hogy felgyorsítsa a görögországi családegyesítést a rokonokkal, és hogy biztosítsa a kísérő nélküli menedékkérő kiskorúak biztonságos EU-n belüli áthelyezését, még ha nincsenek is családi kötelékeik?

(1)A Human Rights Watch és számos tanulmány, többek között egy, a Bizottság kérésére elkészített jelentés szerint a fogva tartásnak a gyermekekre nézve komoly, hosszú távú hatása lehet, például fejlődési ártalom, szorongás, depresszió, poszttraumás stressz-zavar és emlékezetkiesés:http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)ENSZ-közgyűlés, A menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozat; a közgyűlés által 2016. október 3-án elfogadott A/RES/71/1. számú állásfoglalás: „Mi, állam‐ és kormányfők, valamint főképviselők (…) arra törekszünk, hogy a vizsgálat során a fogva tartásnak alternatívái legyenek” (http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html). Az utcára került gyermekek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság 21. számú (2017) általános észrevétele – lásd a 44. bekezdést: „a szabadságtól való megfosztás, például fogdákban vagy zárt központokban, sohasem jelenti a védelem egyik formáját”.

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Utolsó frissítés: 2018. április 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat