Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 201kWORD 18k
2018 m. kovo 6 d.
E-001400-18
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-001400-18
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Tema:  Nelydimų vaikų sulaikymas policijos nuovadose Graikijoje
 Atsakymas raštu 

Organizacija „Human Rights Watch“ praneša, kad nuo 2017 m. gruodžio mėn. pabaigos Graikijoje 54 nelydimi vaikai buvo laikomi policijos nuovadose arba imigrantų sulaikymo centruose(1). Organizacijos tyrime nustatyta, kad šie vaikai gyveno „antisanitarinėmis sąlygomis, dažnai kartu su giminystės ryšiais nesusijusiais suaugusiaisiais“ ir policijos elgesys buvo netinkamas, turėjo piktnaudžiavimo požymių.

Vaikų sulaikymas prieštarauja tarptautinei žmogaus teisių teisei(2), kaip teigia ir JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais, JT Vaiko teisių komitetas ir JT specialusis pranešėjas kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais.

Reglamento (ES) Nr. 604/2013 6 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tinkamai atsižvelgia į šeimos susijungimo galimybes ir nelydimų nepilnamečių atveju turi „kuo skubiau imtis atitinkamų veiksmų, kad nustatytų nelydimų nepilnamečių šeimos narius, brolius, seseris ar giminaičius valstybių narių teritorijoje“.

Ar Komisija žino apie šią padėtį ir, jeigu taip, kokių veiksmų ji imsis, siekdama remti alternatyvias sulaikymui priemones, kad būtų paspartintas šeimos susijungimas su giminaičiais ir prieglobsčio prašantys nelydimi nepilnamečiai būtų saugiai perkelti iš Graikijos, net jeigu jie neturi šeimos ryšių?

(1)Organizacijos „Human Rights Watch“ ir keleto tyrimų, įskaitant Komisijos prašymu parengtą ataskaitą, duomenimis sulaikymas turi didelį ilgalaikį poveikį vaikams, taip pat kenkia jų vystymuisi, sukelia nerimą, depresiją, potrauminio streso sutrikimą, atminties praradimą: http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)JT Generalinėje Asamblėjoje priimta Niujorko deklaracija dėl pabėgėlių ir migrantų: Generalinės Asamblėjos 2016 m. spalio 3 d. priimtoje rezoliucijoje A/RES/71/1 teigiama, kad valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigoja vykstant šiems vertinimams taip pat taikyti sulaikymo alternatyvas. http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html – bendrojo komentaro Nr. 21 (2017) dėl JT konvencijos dėl vaiko teisių ir vaikų gatvės situacijose – žr. 44 dalį „Laisvės atėmimas, pavyzdžiui, sulaikymas policijos nuovadose arba uždaruose centruose niekada nėra apsauga.“

Klausimo originalo kalba: EN 
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika