Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

Mistoqsijiet parlamentari
PDF 206kWORD 20k
6 ta' Marzu 2018
E-001400-18
Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-001400-18
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Suġġett:  Id-detenzjoni ta' tfal mhux akkumpanjati f'ċelel tal-għassa tal-pulizija fil-Greċja
 Tweġiba bil-miktub 

Il-Human Rights Watch (HRW) tirrapporta li fil-Greċja, lejn l-aħħar ta' Diċembru 2017, 54 tifel u tifla mhux akkumpanjati nżammu fiċ-ċelel tal-għassa tal-pulizija jew f'ċentri ta' detenzjoni tal-immigranti(1). Ir-riċerka tagħha sabet li dawn it-tfal għexu “f'kundizzjonijiet mhux sanitarji, ħafna drabi ma' adulti li ma jiġux minnhom” u jistgħu jkunu “soġġetti għal abbuż u trattament ħażin mill-pulizija”.

Id-detenzjoni tat-tfal hija kuntrarja għal-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem(2), kif stipulat ukoll mill-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja, il-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u r-Rapporteur Speċjali dwar it-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra.

L-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 jistipula li l-Istati Membri għandhom jikkooperaw flimkien mill-viċin, għandhom iqisu l-possibbiltajiet ta' riunifikazzjoni tal-familja u, fil-każ ta' minorenni mhux akkumpanjati, għandhom “kemm jista' jkun malajr, jieħdu azzjoni adatta biex jidentifikaw il-membri tal-familja, aħwa jew qraba tal-minorenni mhux akkumpanjati fit-territorju tal-Istati Membri”.

Il-Kummissjoni hija konxja ta' din is-sitwazzjoni u, jekk iva, x'passi ser tieħu biex tappoġġja miżuri alternattivi għad-detenzjoni, sabiex titħaffef ir-riunifikazzjoni tal-familja mill-Greċja mal-qraba u r-rilokazzjoni sikura ta' tfal mhux akkumpanjati li jkunu qegħdin ifittxu l-asil anki jekk ma jkollhomx rabtiet familjari?

(1)Skont il-HRW u diversi studji, fosthom rapport imfassal fuq talba tal-Kummissjoni, id-detenzjoni għandha impatt serju fit-tul fuq it-tfal, inklużi “ħsara għall-iżvilupp tagħhom, ansjetà, dipressjoni, disturb minn stress postrawmatiku, u telf ta' memorja”: http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)Assemblea Ġenerali tan-NU, Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti: riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali, it-3 ta' Ottubru 2016, A/RES/71/1, “We, the Heads of State and Government and High Representatives (…) will also pursue alternatives to detention while these assessments are under way.” (“Aħna, bħala Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern u r-Rappreżentanti Għoljin (…) ser insegwu wkoll alternattivi għad-detenzjoni filwaqt li jinsabu għaddejjin dawn il-valutazzjonijiet.”) http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html — Kumment Ġenerali Nru 21 (2017) tal-Kumitat tan-NU dwar id-drittijiet tat-tfal dwar tfal f'sitwazzjonijiet tat-triq (foqra, mingħajr dar jew it-tnejn) — ara l-paragrafu 44 “Deprivation of liberty, for example, in detention cells or closed centres, is never a form of protection.” (“Iċ-ċaħda ta' libertà, pereżempju, f'ċelel ta' detenzjoni jew ċentri magħluqa, mhi qatt forma ta' protezzjoni”).

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN 
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' April 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza