Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 199kWORD 19k
6 maart 2018
E-001400-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001400-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Betreft:  Detentie van niet-begeleide kinderen in politiecellen in Griekenland
 Schriftelijk antwoord 

Human Rights Watch meldt dat eind december 2017 in Griekenland 54 niet-begeleide kinderen in politiecellen of detentiecentra voor migranten werden vastgehouden(1). Uit hun onderzoek bleek dat deze kinderen leefden in „onhygiënische omstandigheden, vaak met volwassenen die geen familie zijn” en dat zij mogelijk „blootgesteld waren aan misbruik en mishandeling door de politie”.

De detentie van kinderen is in strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving(2), zo stelt ook de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie, het VN-comité voor de rechten van het kind en de speciale VN-rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 604/2013 wordt bepaald dat de lidstaten nauw met elkaar moeten samenwerken, terdege rekening moeten houden met de mogelijkheden tot gezinshereniging en, in het geval van niet-begeleide minderjarigen, „zo spoedig mogelijk passende maatregelen moeten nemen voor het identificeren van de gezinsleden, broers en zussen of verwanten van de niet-begeleide minderjarige op het grondgebied van de lidstaten”.

Is de Commissie op de hoogte van deze situatie en zo ja, welke stappen denkt zij te ondernemen om alternatieve maatregelen voor detentie te steunen, de gezinshereniging met familieleden in Griekenland te bespoedigen en te zorgen voor de veilige verplaatsing van niet-begeleide asielzoekende kinderen, ook als zij geen familiebanden hebben?

(1)Volgens HRW en een aantal studies, onder andere een rapport dat op verzoek van de Commissie werd opgesteld, heeft detentie ernstige langetermijngevolgen voor de kinderen, onder meer „ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, posttraumatische stress-stoornissen en geheugenverlies”. http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)Algemene Vergadering van de VN, Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten: Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering op 3 oktober 2016, A/RES/71/1, „Wij, staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers (…) zullen ook tijdens de uitvoering van deze beoordelingen alternatieven proberen vinden voor detentie” http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html — Algemene nota nr. 21 (2017) van het VN-Comité voor de rechten van het kind over straatkinderen — zie paragraaf 44 „Vrijheidsberoving, bijvoorbeeld in detentiecellen of gesloten centra, is nooit een vorm van bescherming”.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid