Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 203kWORD 20k
6 martie 2018
E-001400-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001400-18
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Subiect:  Detenția minorilor neînsoțiți în celulele unor secții de poliție din Grecia
 Răspuns scris 

Organizația Human Rights Watch (HRW) a relatat că în Grecia, la sfârșitul lunii decembrie 2017, 54 de minori neînsoțiți se aflau în celulele unor secții de poliție sau în centre de detenție pentru imigranți(1). Cercetările efectuate au arătat că acești copii trăiau „în condiții insalubre, adesea cu adulți cu care nu aveau legături de rudenie” și puteau fi victime ale „unor abuzuri și rele tratamente aplicate de către forțele de poliție”.

Detenția copiilor contravine prevederilor legislației internaționale privind drepturile omului(2), astfel cum au arătat Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară, Comitetul ONU pentru drepturile copilului și Raportorul special al ONU privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante.

Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 prevede că statele membre cooperează îndeaproape între ele, țin seama în mod corespunzător de posibilitățile de reîntregire a familiei și, în cazul minorilor neînsoțiți, întreprind „cât mai curând posibil, acțiunile corespunzătoare pentru a identifica membrii de familie, frații, surorile sau rudele minorului neînsoțit aflați pe teritoriul statelor membre”.

Este Comisia informată cu privire la această situație și, în caz afirmativ, ce măsuri va adopta pentru a promova măsuri alternative la detenție, pentru a accelera reîntregirea familiei în cazul persoanelor de pe teritoriul Greciei prin identificarea rudelor acestora și pentru a permite transferul în condiții de siguranță al copiilor neînsoțiți care solicită azil, chiar dacă nu au legături de rudenie?

(1)Potrivit faptelor raportate de HRW și de o serie de studii, printre care se numără un raport întocmit la cererea Comisiei, detenția are un impact profund și de lungă durată asupra copiilor, cauzând inclusiv „efecte negative asupra dezvoltării lor, anxietate, depresie, tulburări de stres posttraumatic și pierderea memoriei”: http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)Adunarea Generală a ONU, Declarația de la New York pentru refugiați și migranți: rezoluție adoptată de Adunarea Generală, 3 octombrie 2016, A/RES/71/1, „Noi, șefii de stat și de guvern și Înalții reprezentanți […] vom depune în continuare eforturi pentru a identifica alternative la detenție, în intervalul de timp în care se realizează evaluările.” http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html — Observația generală nr. 21 (2017) a Comitetului ONU pentru drepturile copilului cu privire la copiii care trăiesc pe străzi — a se vedea punctul 44: „Privarea de libertate prin plasarea în celule de detenție sau în centre închise, spre exemplu, nu este niciodată o formă de protecție.”

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate