Parlamentarno vprašanje - E-001400/2018Parlamentarno vprašanje
E-001400/2018

Pridržanje otrok brez spremstva v celicah na policijskih postajah v Grčiji

Vprašanje za pisni odgovor E-001400-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

Organizacija Human Rights Watch navaja, da je bilo v Grčiji od decembra 2017 kar 54 otrok brez spremstva pridržanih v celicah na policijskih postajah ali centrih za pridržanje imigrantov[1]. Njihova raziskava je pokazala, da so ti otroci živeli v nehigienskih razmerah in pogosto v družbi odraslih, ki niso njihovi družinski člani, in da bi lahko bili tudi žrtve zlorabe in slabega ravnanja policije.

Pridržanje otrok je v nasprotju z mednarodnim pravom na področju človekovih pravic[2], kot so potrdili tudi delovna skupina OZN za boj proti samovoljnemu pridržanju, Odbor OZN za pravice otrok in posebni poročevalec za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.

V členu 6 Uredbe (EU) št. 604/2013 se določa, da države članice tesno sodelujejo med seboj, ustrezno upoštevajo možnost ponovne združitve družine in v primeru mladoletnikov brez spremstva čim prej ustrezno ukrepajo, da ugotovijo, ali ima mladoletnik brez spremstva na ozemlju držav članic družinske člane, brate ali sestre ali sorodnike.

Ali se Komisija zaveda teh razmer in če se, kako namerava ukrepati, da bi podprla alternativne oblike pridržanja, hitrejše združitve družin beguncev iz Grčije s sorodniki in varno premestitev otrok brez spremstva, ki so zaprosili za azil, tudi če nimajo družine?

Zadnja posodobitev: 23. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov