Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 199kWORD 20k
6 mars 2018
E-001400-18
Frågor för skriftligt besvarande E-001400-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

 Angående:  Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland
 Skriftligt svar 

Human Rights Watch rapporterar att 54 ensamkommande barn så sent som i december 2017 hölls i celler på polisstationer eller i förvarsenheter för invandrare i Grekland(1). Undersökningen visade att dessa barn levde under ohygieniska förhållanden, ofta med okända vuxna, och eventuellt utsattes för övergrepp och misshandel av polisen.

Förvar av barn strider mot internationell människorättslagstiftning(2), vilket även framhålls av FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden, FN:s kommitté för barnets rättigheter och FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I artikel 6 i förordning (EU) nr 604/2013 anges att medlemsstaterna ska samarbeta nära med varandra, ta vederbörlig hänsyn till möjligheterna till familjeåterförening och, i fall av ensamkommande barn, ”så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder för att identifiera de familjemedlemmar, syskon eller släktingar till det ensamkommande barnet som befinner sig på medlemsstaternas territorium”.

Är kommissionen medveten om denna situation och, om så är fallet, vilka åtgärder kommer den att vidta för att stödja andra alternativ än förvar, påskynda familjeåterförening med släktingar i Grekland och på ett säkert sätt omplacera ensamkommande asylsökande barn, även om de saknar familjeband?

(1)Enligt Human Rights Watch och ett flertal studier, däribland en rapport som utarbetats på kommissionens begäran, påverkar förvar allvarligt barn på lång sikt, bland annat genom att skada deras utveckling och orsaka ångest, depression, posttraumatiska stressyndrom och minnesförlust. http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf https://www.hrw.org/news/2018/01/23/asylum-seeking-kids-locked-greece http://www.unhcr.org/58a458eb4
(2)FN:s generalförsamling, New York-förklaringen om flyktingar och migranter: resolution antagen av generalförsamlingen den 3 oktober 2016, A/RES/71/1. ”Vi, stats‐ och regeringscheferna och de höga representanterna (…), kommer även att eftersträva alternativ till förvar medan dessa bedömningar pågår.” http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html Allmän kommentar nr 21 (2017) av FN:s kommitté för barnets rättigheter om barn på gatan – se punkt 44: ”Frihetsberövande, till exempel i arrestceller eller slutna förvar, är aldrig en form av skydd.”

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy