Parlamentsfråga - E-001400/2018Parlamentsfråga
E-001400/2018

Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland

Frågor för skriftligt besvarande E-001400-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Maria Grapini (S&D) , Maria Gabriela Zoană (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Carlos Coelho (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Anna Hedh (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Gérard Deprez (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Michaela Šojdrová (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Dietmar Köster (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Caterina Chinnici (S&D)

Human Rights Watch rapporterar att 54 ensamkommande barn så sent som i december 2017 hölls i celler på polisstationer eller i förvarsenheter för invandrare i Grekland[1]. Undersökningen visade att dessa barn levde under ohygieniska förhållanden, ofta med okända vuxna, och eventuellt utsattes för övergrepp och misshandel av polisen.

Förvar av barn strider mot internationell människorättslagstiftning[2], vilket även framhålls av FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden, FN:s kommitté för barnets rättigheter och FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

I artikel 6 i förordning (EU) nr 604/2013 anges att medlemsstaterna ska samarbeta nära med varandra, ta vederbörlig hänsyn till möjligheterna till familjeåterförening och, i fall av ensamkommande barn, ”så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder för att identifiera de familjemedlemmar, syskon eller släktingar till det ensamkommande barnet som befinner sig på medlemsstaternas territorium”.

Är kommissionen medveten om denna situation och, om så är fallet, vilka åtgärder kommer den att vidta för att stödja andra alternativ än förvar, påskynda familjeåterförening med släktingar i Grekland och på ett säkert sätt omplacera ensamkommande asylsökande barn, även om de saknar familjeband?

Senaste uppdatering: 23 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy