Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 206kWORD 17k
19 март 2018 г.
E-001661-18
Въпрос с искане за писмен отговор E-001661-18
до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Относно:  VP/HR — Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС
 Писмен отговор 

Налице са съобщения, че Али Мамлук, член на режима на Асад, е бил в Италия през миналия месец, за да обсъди въпроси, свързани със сигурността, с италианските държавни органи(1). Г-н Мамлук е главно длъжностно лице в областта на сигурността в режима на президента Асад и беше един от първите, които бяха поставени в списъка със санкции на ЕС. Тези санкции изискват от държавите членки „предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, отговорни за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия“(2).

Известно ли е на ЗП/ВП, че г-н Мамлук се е намирал в Италия? Ако това е така, ще осъди ли ЗП/ВП присъствието му в държава членка по възможно най-категоричен начин и ще настоява ли пред италианското правителство да направи същото? Ще проучи ли къде прилагането на санкциите се е провалило?

По силата на принципа на универсалната юрисдикция националните съдилища могат да преследват наказателно лица за тежки престъпления в нарушение на международното право, в т.ч. престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; приема ли ЗП/ВП, че италианските държавни органи е следвало да арестуват г-н Мамлук, ако той действително е бил в Италия, за да му потърсят сметка за продължаващите жестокости, извършени от президента Асад и неговия режим срещу сирийското население?

Ще разследва ли ЗП/ВП обстоятелствата, при които г-н Мамлук е могъл да пристигне в Италия? Какви действия ще предприеме ЗП/ВП срещу Италия заради явното нарушение на санкциите на ЕС?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност