Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 18k
2018. gada 16. maijs
E-002634-18
Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-002634-18
Komisijai
Reglamenta 130. pants
Isabella De Monte (S&D) , Alojz Peterle (PPE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , György Hölvényi (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marek Plura (PPE) , Andrejs Mamikins (S&D) , Csaba Sógor (PPE) , Franz Obermayr (ENF)

 Temats:  Minoritāšu valodu aizsardzība Eiropā
 Rakstiska atbilde 

Daudzo minoritāšu valodu aizsardzībai Eiropā arī turpmāk jābūt vienai no Eiropas Savienības prioritātēm. ES ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot minoritāšu valodu situāciju, tostarp atbalstot iniciatīvu “Minority SafePack”, un tās mērķis ir apņemties izveidot Savienības mēroga tiesiskos standartus etnisko un lingvistisko minoritāšu aizsardzībai.

Piemēram, Itālijā ir trīs oficiāli atzītas minoritātes, proti, vācu, franču un slovēņu valodā runājošie iedzīvotāji.

Juridiski saistošais instruments, kas paredzēts vēsturisko, reģionālo un minoritāšu valodu aizsardzībai un veicināšanai Eiropā, ir Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta. Šī harta kopā ar Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kura izstrādāta, lai aizsargātu pie nacionālajām minoritātēm piederošo cilvēku tiesības, veido Eiropas apņemšanos aizsargāt nacionālās minoritātes.

Reģionālās un minoritāšu valodas ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma, un to aizsargāšana ir ievērojams ieguldījums uz demokrātijas un kultūras daudzveidības principiem balstītas Eiropas veidošanā.

Valoda paver iespēju izpausties identitātei un kultūrai, taču valodu daudzveidība joprojām ir sarežģīts jautājums. Ir pienācīgi jārisina nelabvēlīgā situācijā esošu valodu kopienu, piemēram, romu valodā runājošo kopienu, atstumtības problēma.

Kādus papildu pasākumus Komisija ir iecerējusi pieņemt, lai Eiropā aizsargātu lingvistiskās minoritātes?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 31. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika