Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 192kWORD 18k
16 maja 2018 r.
E-002634-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002634-18
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Isabella De Monte (S&D) , Alojz Peterle (PPE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , György Hölvényi (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marek Plura (PPE) , Andrejs Mamikins (S&D) , Csaba Sógor (PPE) , Franz Obermayr (ENF)

 Przedmiot:  Ochrona języków mniejszościowych w Europie
 Odpowiedź na piśmie 

Ochrona licznych języków mniejszościowych w Europie musi pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej. UE stale zaangażowana jest w promowanie tych języków, w tym we wspieranie inicjatywy „Minority SafePack”, a jej celem jest działanie na rzecz ustanowienia ogólnounijnych standardów prawnych ochrony mniejszości etnicznych i językowych.

Włochy mają na przykład trzy oficjalnie uznane mniejszości, a mianowicie ludność niemiecko-, francusko- i słoweńskojęzyczną.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych to prawnie wiążący instrument chroniący i promujący języki historyczne, regionalne i mniejszościowe w Europie. Wraz z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych, która służy ochronie praw osób należących do mniejszości narodowych, karta potwierdza zaangażowanie Europy na rzecz ochrony mniejszości narodowych.

Języki regionalne i mniejszościowe stanowią część europejskiego dziedzictwa kulturowego, a ich ochrona stanowi wkład w budowanie Europy opartej na zasadach demokracji i różnorodności kulturowej.

Język służy wyrażaniu tożsamości i kultury, jednak różnorodność językowa pozostaje wyzwaniem. Problem marginalizacji defaworyzowanych społeczności językowych, na przykład posługujących się językiem romskim, wymaga rozwiązania.

Jakie dodatkowe środki zamierza przyjąć Komisja w celu ochrony mniejszości językowych w Europie?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności