• EN - English
  • SK - slovenčina
Parlamentná otázka - E-003163/2018(ASW)Parlamentná otázka
E-003163/2018(ASW)

Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018[1]. V nariadení o ochrane údajov sa stanovuje, že spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorými je spracovateľ viazaný voči prevádzkovateľovi[2]. V nariadení o ochrane údajov sa ďalej stanovuje, že takáto zmluva alebo právny akt sa vypracujú v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby[3].

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie ako strážkyne zmlúv, monitorovanie právnych predpisov o ochrane údajov a ich presadzovanie patrí v prvom rade do právomoci vnútroštátnych orgánov, najmä orgánov pre ochranu údajov a súdov.

Pravidlá uzatvárania zmlúv alebo iných právnych aktov, vrátane ich uzatvárania v elektronickej podobe, sa však nestanovujú vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, ale v iných právnych predpisoch EÚ, resp. vnútroštátnych právnych predpisoch. Smernicou o elektronickom obchode (smernica 2000/31/ES) sa zabezpečuje odstránenie právnych prekážok používania elektronických zmlúv. Neharmonizuje sa ňou podoba vyhotovenia elektronických zmlúv. Automatizované zmluvné procesy sú v zásade zákonné. K zmluvám nie je potrebné pripájať elektronický podpis, aby mali právne účinky. Elektronický podpis je jedným z niekoľkých spôsobov preukázania uzavretia zmluvy a jej podmienok.

Právnym aktom môže byť vyhláška alebo iný druh správneho rozhodnutia, ktorým prevádzkovatelia s právomocami verejného orgánu môžu stanoviť podmienky spracúvania osobných údajov v ich mene.

Posledná úprava: 28. augusta 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia