Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 19k
26 Ιουνίου 2018
E-003489-18
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003489-18
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Patricia Lalonde (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Alain Lamassoure (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Marisa Matias (GUE/NGL)

 Θέμα:  Eξωεδαφική εφαρμογή του αμερικανικού δικαίου στο πλαίσιο της αποχώρησης των ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (JCPOA)
 Γραπτή απάντηση 

Στις 3 Μαΐου 1996, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ζήτησαν την έναρξη διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ με θέμα τον νόμο του 1996 περί της ελευθερίας και της δημοκρατικής αλληλεγγύης στην Κούβα (Libertad)(1), εκτιμώντας ότι οι εξωεδαφικές του επιπτώσεις στις εταιρείες και τους επενδυτές της Ευρώπης ήταν αντίθετες προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO).

Η εν λόγω προσφυγή στον WTO επέδρασε αποτρεπτικά στις ΗΠΑ ως προς την εφαρμογή του Νόμου Helms-Burton και του Νόμου d’Amato περί επιβολής κυρώσεων στο Ιράν και στη Λιβύη (ILSA), αφού η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων στις 18 Μαΐου 1998. Η λύση αυτή περιλάμβανε πειθαρχικούς κανόνες για τις επενδύσεις, αρχές σχετικά με τη χρήση δευτερογενών μποϊκοτάζ και δέσμευση των ΗΠΑ σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή της εξωεδαφικής νομοθεσίας τους. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν από παρεκκλίσεις για την Κοινότητα και τις επιχειρήσεις της δυνάμει των δύο νόμων.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση σήμερα λόγω της αποχώρησης των ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (JCPOA) και της επαναφοράς δευτερογενών κυρώσεων έναντι του Ιράν, εξετάζει άραγε η Επιτροπή, επιπλέον της επικαιροποίησης του κανονισμού αριθ. 1222/96, το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του WTO;

(1)https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds38_f.htm

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου