Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 96kWORD 18k
26 juni 2018
E-003489-18
Frågor för skriftligt besvarande E-003489-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Patricia Lalonde (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Alain Lamassoure (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Marisa Matias (GUE/NGL)

 Angående:  Extraterritoriell tillämpning av amerikansk lagstiftning mot bakgrund av Förenta staternas utträde ur den gemensamma övergripande handlingsplanen
 Skriftligt svar 

Den 3 maj 1996 begärde Europeiska gemenskaperna att samråd skulle inledas med Förenta staterna om 1996 års lag om frihet och demokratisk solidaritet för Kuba (Libertad, även kallad Helms-Burton-lagen)(1), eftersom man ansåg att lagens extraterritoriella effekter på europeiska företag och investerare var i strid med Förenta staternas åtaganden inom ramen för landets medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO).

Detta klagomål inför WTO hade en avskräckande effekt på Förenta staternas genomförande av Helms-Burton-lagen, och även av Amato-lagen om sanktioner mot Iran och Libyen (ILSA), eftersom EU och Förenta staterna nådde en förhandlingslösning den 18 maj 1998. Denna förhandlingslösning omfattade disciplinära regler för investeringar, principer för användningen av sekundära bojkotter och ett åtagande från Förenta staterna om den framtida tillämpningen av deras extraterritoriella lagstiftning. Dessa delar kompletterades med undantag för gemenskapen och dess företag enligt båda lagarna.

Eftersom vi i dag befinner oss i en liknande situation till följd av det amerikanska utträdet ur den gemensamma övergripande handlingsplanen och återinförandet av sekundära sanktioner mot Iran, överväger kommissionen, utöver uppdateringen av förordning 1222/96, att inleda samråd inom ramen för WTO?

(1)https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds38_f.htm

Frågans originalspråk: FR 
Senaste uppdatering: 13 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy