Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 19k
15 november 2018
E-004417/2018(ASW)
Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-004417/2018

Voor alle werkzame stoffen die in de EU in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zijn goedkeuringen verleend met een beperkte geldigheidsduur, en die stoffen moeten periodieke toetsing ondergaan, waaronder een uitgebreide risicobeoordeling, om vast te stellen of ze aan de zeer strikte goedkeuringscriteria voldoen die zijn opgenomen in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009(1). Pas nadat deze risicobeoordeling is afgerond, kan worden besloten of de goedkeuring van die werkzame stof al dan niet wordt verlengd.

Volgens de wetgeving moet het herbeoordelingsproces van een werkzame stof drie jaar duren. Er kan echter aanzienlijke vertraging optreden, voornamelijk veroorzaakt door de lidstaten die de eerste wetenschappelijke beoordeling uitvoeren, die vervolgens wordt onderworpen aan een collegiale toetsing door andere lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. De Commissie maakt zich zorgen over deze vertragingen en herinnert de lidstaten voortdurend aan hun verplichting om zich aan de wettelijke termijnen te houden.

Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is de Commissie verplicht om de geldigheidsduur van de goedkeuring van een werkzame stof te verlengen wanneer het besluitvormingsproces niet voor het verstrijken van de goedkeuring kan worden afgerond. Dit is het geval voor de stoffen waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, aangezien zij momenteel opnieuw worden beoordeeld door de lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Zodra de desbetreffende beoordelingen zijn afgerond, zal de Commissie een besluit nemen over het verlengen of niet verlengen van de goedkeuring van deze stoffen.

(1)Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad. PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid