Parlamentsfråga - E-005567/2018Parlamentsfråga
E-005567/2018

Kriminalisering av humanitärt bistånd

31.10.2018

Frågor för skriftligt besvarande E-005567-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Romeo Franz (Verts/ALE) , Monika Vana (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Julia Reda (Verts/ALE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ska Keller (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

Staden Riace i Italien har blivit ett exemplariskt projekt för integration av migranter. Borgmästaren Domenico Lucano har skapat en samlevnadsmodell för flyktingar och lokalsamhällen vilken har återupprättat stadens befolkning och ekonomi. Denna vecka greps han för ”underlättande av olaglig invandring”.

Upptrappningen av straffrättsliga påföljder för och hot mot de som tillhandahåller humanitärt bistånd håller på att bli en oroväckande trend i hela Europa. Syftet med regelverket mot personer som hjälper till med olaglig invandring (direktiv 2002/90/EG och rambeslut 2002/946/RIF) är att tvinga medlemsstaterna att anta straffrättsliga påföljder för ett brett spektrum av beteenden inom en ram som kännetecknas av rättslig oklarhet och osäkerhet. Artikel 1.2 i direktivet, som blott föreskriver en icke-bindande möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa ett undantag från kriminaliseringen av ”humanitärt bistånd”, gäller inte fall där det rör sig om att underlätta den irreguljära vistelsen. Denna rättsliga osäkerhet förvärras av förhållandet till relevanta internationella och regionala instrument för mänskliga rättigheter, som föreskriver rättsliga skyldigheter för konventionsstaterna och ofta kräver tillhandahållande av bistånd till behövande.

1. Hur avser kommissionen reformera den befintliga lagstiftningen för att uppnå större klarhet och enhetlighet genom att närmare ange vilka former av stöd som inte bör kriminaliseras av medlemsstaterna?

2. Har kommissionen för avsikt att införa ett obligatoriskt undantag från kriminalisering av ”humanitärt bistånd”?

Senaste uppdatering: 22 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy