Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 19k
2018. november 26.
E-005952-18
Írásbeli választ igénylő kérdés E-005952-18
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Tárgy:  Kényszerhizlalás alkalmazása a hízott máj előállítása során
 Írásbeli válasz 

A kényszerhizlalás 23 tagállamban tilos, az uniós polgárok nagy többsége pedig ellenzi, akik elvárják, hogy az intézmények őket képviseljék.

A jelenlegi parlamenti ciklusban a hízott máj előállítása során alkalmazott kényszerhizlalással kapcsolatban mintegy 50 kérdést terjesztettek elő. Közülük több kérdésben kifejezetten azt kérték a Bizottságtól, hogy törölje az 543/2008/EK rendeletből a máj minimális tömegére vonatkozó követelményt annak érdekében, hogy a hízott máj előállítása kényszerhizlalás nélkül is lehetséges legyen. Ez az egyszerű és költségektől mentes intézkedés lehetővé tenné, hogy a fogyasztók számára megvalósuljon a régóta várt változás.

Egyelőre csupán korlátozott előrelépés történt.

A Bizottság válaszai olykor ellentmondásosak voltak.

A 2016 óta várt értékelés még nem áll rendelkezésre.

Az EP-képviselőkkel tartandó, a biztosok által januárban bejelentett találkozóra még mindig nem került sor.

Fel fog-e határozottan lépni a Bizottság ebben az ügyben, amelyet sok uniós polgár igen fontosnak érez?

Vállalja-e a Bizottság, hogy rövid időn belül találkozik az EP-képviselőkkel?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat