Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 19k
2018. gada 26. novembris
E-005952-18
Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-005952-18
Komisijai
Reglamenta 130. pants
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Temats:  Piespiedu barošana foie gras ražošanā
 Rakstiska atbilde 

Pret piespiedu barošanu, kas ir nelikumīga 23 dalībvalstīs, iebilst liels vairākums ES pilsoņu, kuri sagaida, lai viņu iestādes viņus pārstāvētu.

Šā sasaukuma laikā ir iesniegti aptuveni 50 jautājumi par piespiedu barošanu foie gras ražošanā. Daudzos no tiem nepārprotami tika prasīts Komisijai rīkoties, svītrojot prasību par minimālo aknu svaru Regulā (EK) Nr. 543/2008, lai atļautu foie gras ražošanu bez piespiedu barošanas. Šis vienkāršais un izmaksas neradošais pasākums ļautu patērētājiem virzīt ilgi gaidītās pārmaiņas.

Līdz šim panākts ir ļoti maz.

Komisijas atbildes reizēm ir nekonsekventas.

Novērtējums, kas tiek gaidīts kopš 2016. gada, vēl nav pieejams.

Sanāksme ar Eiropas Parlamenta deputātiem, par kuru komisāri paziņoja janvārī, vēl nav notikusi.

Vai Komisija iesaistīsies, lai pieņemtu stingru rīcību attiecībā uz jautājumu, kas patiesi rūp tik daudziem ES iedzīvotājiem?

Vai Komisija apņemsies tuvākajā laikā rīkot sanāksmi ar Eiropas Parlamenta deputātiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika