Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 60kWORD 20k
1 февруари 2019 г.
E-000607-19
Въпрос с искане за писмен отговор E-000607-19
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , John Flack (ECR) , Isabella De Monte (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Alex Mayer (S&D) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Emil Radev (PPE) , Guillaume Balas (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Marlene Mizzi (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Karin Kadenbach (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE)

 Относно:  забрана в целия ЕС за използването на диви животни в цирковете по причини, свързани с обществената безопасност и сигурност и здравето на хората и животните
 Писмен отговор 

Използването на диви животни в цирковете има последици върху обществената безопасност и сигурност, както и върху здравето на хората и животните.

Неадекватността на структурите, в които се отглеждат животните, близостта на цирковете до градските райони и слабости в мерките за сигурност често водят до злополуки(1).

Освен това поради амбулантния характер на цирковете животните трябва да понасят продължителни пътувания и непрекъснати премествания, като по този начин прекарват дълго време в камиони и малки клетки, в резултат на което рискът от разпространение на болести и от злополуки по време на транспортирането им се увеличава.

Тези опасения се изострят от липсата на хармонизация. Двадесет и две държави членки, както и няколко общини, вече са въвели ограничения или частична или пълна забрана. Въпреки това те трябва да приемат преминаването на циркове с животни през територията си.

В този контекст следва да се споменат и опасенията във връзка с хуманното отношение към животните, редом с липсата на образователна стойност на представленията с животни и липсата на подкрепа от страна на гражданите на ЕС за използването на диви животни в цирковете(2).

Във връзка с посоченото по-горе:
1. Възнамерява ли Комисията да изготви предложение за забрана на използването на диви животни в цирковете на цялата територия на ЕС?
2. Може ли Комисията да поясни дали цирковете, които използват диви животни, получават някаква подкрепа чрез програми, финансирани от ЕС?

(1)Източник: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport
(2)https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 15 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност