Interpelacje
PDF 54kWORD 20k
26 lutego 2019 r.
E-001034-19
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001034-19
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Przedmiot:  Decyzja o nieumieszczeniu Rosji w wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 Odpowiedź na piśmie 

13 lutego 2019 r. Komisja przyjęła wykaz państw trzecich, w których stwierdzono „strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”(1).

Opracowanie tego wykazu stanowi oczekiwaną odpowiedź na szereg skandali związanych z praniem pieniędzy z udziałem europejskich banków. Na przykład Danske Bank zarzucono wypranie pod koniec 2018 r. ponad 200 mld EUR z Rosji(2).

Podobnie w 2014 r. ujawniono tzw. system pralni z udziałem światowej sieci banków, w ramach którego z Rosji wyprowadzono przez Mołdawię 20 mld USD(3).

Rosja nie figuruje wśród 23 państw wymienionych w wykazie Komisji.

1. Biorąc pod uwagę zaangażowanie wysokich rangą członków rządu rosyjskiego w szereg systemów prania pieniędzy, włącznie z wymienionymi powyżej, dlaczego Rosja nie została umieszczona w wykazie przyjętym 13 lutego 2019 r.?

2. Federacja Rosyjska znajduje się w wykazie 54 „jurysdykcji priorytetowych”, które są poddawane analizie. Na podstawie jakich kryteriów Komisja ostatecznie podjęła decyzję o nieumieszczeniu Rosji w wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka i czy nie obawia się, że jej decyzja może być postrzegana jako milcząca zgoda na działalność Rosji związaną z praniem pieniędzy?

3. Czy i jakie ewentualnie względy polityczne miały wpływ na tę decyzję oprócz obiektywnych kryteriów?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_pl.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności