Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 20k
18. apríla 2019
E-002096-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-002096-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Jytte Guteland (S&D) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ivan Štefanec (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ana Gomes (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Eugen Freund (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aleksander Gabelic (S&D)

 Vec:  Výrobky zo Západnej Sahary dovážané členskými štátmi
 Písomná odpoveď 

V usmerneniach EÚ pre vnútroštátne colné orgány o spôsobe vykonávania rozsudku Súdneho dvora EÚ C104/16 P, ktorým sa odlišuje Západná Sahara od Maroka, sa stanovuje, že v prípade dôvodných pochybností týkajúcich sa pôvodu tovaru sa uplatňuje hlava VI protokolu č. 4 k dohode o pridružení medzi EÚ a Marokom. Tá nariaďuje colným orgánom členského štátu, ktorý tovar dováža, aby od príslušných marockých orgánov požadovali overenie.

V uznesení prijatom Parlamentom 16. januára 2019(1), ktorým sa rozširuje uplatňovanie dohody o liberalizácii medzi EÚ a Marokom na Západnú Saharu sa jednoznačne uvádza, že „pre Európsky Parlament je kľúčovým kritériom pred udelením súhlasu s dohodou zabezpečiť zavedenie mechanizmu, ktorý umožní colným orgánom členských štátov získať prístup k spoľahlivým informáciám o výrobkoch pochádzajúcich zo Západnej Sahary a dovážaných do EÚ, a to v plnom súlade s colnými predpismi EÚ“.

Čo urobila v tejto súvislosti doposiaľ Komisia, aby zabezpečila, aby colné orgány členských štátov dokázali rozlišovať medzi výrobkami dovážanými z Maroka a z územia Západnej Sahary?

(1)Prijaté texty, P8_TA(2019)0016.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia