Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 20k
18 april 2019
E-002096-19
Frågor för skriftligt besvarande E-002096-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Jytte Guteland (S&D) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ivan Štefanec (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ana Gomes (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Eugen Freund (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aleksander Gabelic (S&D)

 Angående:  Produkter från Västsahara som importeras av EU-länder
 Skriftligt svar 

I EU:s riktlinjer till de nationella tullmyndigheterna om hur de ska verkställa domstolens dom i mål C-104/16 P, där Västsahara särskiljs från Marocko, anges att avdelning VI i protokoll 4 till associeringsavtalet mellan EU och Marocko ska tillämpas om det föreligger rimliga tvivel beträffande varors ursprung. Tullmyndigheten i den importerande EU-medlemsstaten är följaktligen skyldig att begära en bekräftelse från de behöriga marockanska myndigheterna.

I parlamentets resolution av den 16 januari 2019(1) som utvidgar liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko till att även omfatta Västsahara anges tydligt att ”ett centralt kriterium för att parlamentet ska ge sitt medgivande till avtalet är att säkerställa att en mekanism kommer att inrättas, så att medlemsstaternas tullmyndigheter har tillgång till tillförlitlig information om produkter som har ursprung i Västsahara och som importeras till EU, i fullständig överensstämmelse med EU:s tullagstiftning.”

Mot bakgrund av detta, vad har kommissionen hittills gjort för att se till att medlemsstaternas tullmyndigheter kan skilja mellan produkter som importeras från Marocko och produkter som importeras från Västsaharas territorium?

(1)Antagna texter, P8_TA(2019)0016.

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy