Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000387/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000387/2020(ASW)

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Η μεταβίβαση επιχείρησης ή εγκατάστασης σε άλλον εργοδότη μπορεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ[1]. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προηγούμενου εργοδότη που απορρέουν από σύμβαση εργασίας μεταβιβάζονται στον νέο εργοδότη. Η οδηγία 1999/70/ΕΚ[2] για την εργασία ορισμένου χρόνου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή όρια κατά της καταχρηστικής χρησιμοποίησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου για την ίδια εργασία. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προβλέπουν ποινές και κυρώσεις για παράβαση των εθνικών διατάξεων μεταφοράς των εν λόγω οδηγιών.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει τις οδηγίες 1999/70/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μεταφορά είναι ελαττωματική. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά από τους εργοδότες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να απευθύνονται στις επιθεωρήσεις εργασίας ή στα εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να διεκδικούν τα δικαιώματά τους βάσει του εθνικού δικαίου.

2. Η οδηγία 2012/18/ΕΕ ( Seveso ) δεν περιέχει καμία διάταξη σχετικά με το εργατικό δίκαιο και τα «δικαιώματα των εργαζομένων». Η αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας ορίζει τα εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον της εργασίας και, ιδιαίτερα, με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία<QT.END>» </QT.END> .

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου