Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 18k
27. svibnja 2020.
E-001260/2020(ASW)
Odgovor g. Bretona
u ime Europske komisije
Referentna oznaka pitanja: E-001260/2020

Komisija dijeli opću zabrinutost poštovanog zastupnika i naglašava da se načela navedena u Bijeloj knjizi u potpunosti primjenjuju na upotrebu umjetne inteligencije u poslovanju na internetu. Posebno je važno da se za nadležna tijela osiguraju istinska transparentnost i odgovarajući kapaciteti. Komisija trenutačno provodi javno savjetovanje o Bijeloj knjizi o umjetnoj inteligenciji kako bi prikupila dodatne informacije. U tom internetskom savjetovanju(1) može se sudjelovati do 14. lipnja.

Bez obzira na to upotrebljava li se umjetna inteligencija ili neka druga tehnologija, u potpunosti se primjenjuju pravila kojima se u internetskom oglašavanju i određivanju cijena štite interesi potrošača. To uključuje sva prava i obveze na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka(2) (konkretno, članka 22. o automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila), ali i Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi(3) i njezinih smjernica(4) (konkretno, u pogledu upornog marketinga i agresivnih poslovnih praksi) te nedavno donesene Direktive o boljem izvršavanju i modernizaciji pravila EU-a o zaštiti potrošača(5) (npr. o obvezama transparentnosti za personalizirano određivanje cijena na temelju automatiziranog donošenja odluka), kojom se, među ostalim, izmjenjuje Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi.

U širem smislu, nova strategija za potrošače, koja je u pripremi, bavit će se izazovima potrošača na digitalnim tržištima(6). Isto tako, procjenom učinka prije donošenja akta o digitalnim uslugama dodatno će se istražiti brojna nova pitanja, među kojima su izazovi povezani s algoritamskim donošenjem odluka na internetskim platformama, među ostalim u području internetskog oglašavanja.

(1)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust
(2)Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
(3)Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2015. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču, SL L 149, 11.6.2005., str. 22.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
(4)Radni dokument službi Komisije: Smjernice za provedbu/primjenu Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi priložen dokumentu Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Sveobuhvatni pristup poticanju prekogranične e-trgovine za europske građane i poduzeća” SWD/2016/0163 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
(5)Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača,
PE/83/2019/REV/1, SL L 328, 18.12.2019., str. 7.–28. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
(6)Prilozi Programu rada Komisije za 2020., COM(2020) 37 final, točka br. 35 Priloga https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti