Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 42kWORD 14k
2. července 2020
 E-002466/2020
Odpověď komisařky Stelly Kyriakidesové
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-002466/2020

V souladu se Smlouvou o fungování EU(1) se úsilí Komise v oblasti zdraví, včetně duševního zdraví, zaměřuje na podporu a doplňování politik členských států.

Duševní zdraví je v současnosti prioritním tématem pro Řídicí skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí(2). Tato řídící skupina v roce 2019 stanovila, že pro transfer osvědčených postupů bude oblast duševního zdraví prioritou. Následně osvědčené postupy vybrala a seřadila je podle jejich významu pro provádění na vnitrostátní úrovni(3). Pracovní plán programu v oblasti zdraví z roku 2020(4) zahrnuje tři výzvy na podporu provádění postupů, kterým členské státy daly nejlepší hodnocení. Vychází se z výsledků řady činností financovaných z prostředků EU(5)(6)(7), přičemž se šíří odborné znalosti a osvědčené postupy shromažďované během více než patnácti let od přijetí prvního dokumentu Komise o možnostech zlepšení duševního zdraví(8).

Komise rovněž zkoumá možnosti, jak řešit duševní zdraví v rámci nadcházejícího Evropského plánu boje proti rakovině(9).

Komise si velmi váží dialogu se zúčastněnými stranami a v rámci platformy pro politiku Evropské unie v oblasti veřejného zdraví(10) vytvořila vyhrazený prostor věnovaný duševnímu zdraví s cílem usnadnit výměnu postupů a znalostí o aspektech souvisejících s duševním zdravím v souvislosti s pandemií COVID-19 a podpořit úsilí v této oblasti.

V příštích pěti letech bude podpora dobrého duševního zdraví důležitou součástí práce Komise v oblasti zdraví. Přístup, který spočívá v posílení aspektu duševního zdraví ve všech politikách, v kombinaci se spoluprací s dalšími útvary Komise, jejímž cílem bude maximalizace synergií politik(11), by mohl pro případná další opatření představovat určitou přidanou hodnotu.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
(2)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_cs
(3)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20190514_cs
(4)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2020_annex_en.pdf
(5)Společná akce EU pro duševní zdraví a pohodu, viz http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/the-joint-action/
(6)Evropský rámec pro činnosti v oblasti duševního zdraví a pohody, viz https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf
(7)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/mental_health/eu_compass_cs
(8)Zelená kniha „Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva – Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii“ viz https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_cs.pdf
(9)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_cs
(10)https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
(11)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13171-2019-INIT/cs/pdf
Poslední aktualizace: 9. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí