Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 39kWORD 16k
19 Ιουνίου 2020
 E-002590/2020
Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002590/2020

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τον εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα αποθέματα οίνου.

Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη αναλάβει δράση, με τη θέσπιση μιας σειράς μέτρων για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνεται και κανονισμός που εκδόθηκε στις 16 Απριλίου 2020 με σκοπό την άμβλυνση των έκτακτων δυσκολιών διοικητικής φύσεως όσον αφορά τον σχεδιασμό και την έγκαιρη εκτέλεση των επιτόπιων ελέγχων στον γεωργικό τομέα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που απορρέουν από τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του κορονοϊού(1).

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης, στις 30 Απριλίου και στις 4 Μαΐου 2020, μια άλλη δέσμη μέτρων που παρέχει ευελιξία, μεταξύ άλλων, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (ΕΠΣ)(2), συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού ανοίγματος δύο νέων μέτρων στα ΕΠΣ: απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης και ενίσχυση για την αποθεματοποίηση οίνου σε περίπτωση κρίσης. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση του ποσοστού της συνεισφοράς της Ένωσης σε διάφορα μέτρα των ΕΠΣ και την παροχή της δυνατότητας πρώιμου τρύγου επί δύο συναπτά έτη και σε τμήμα μόνο της εκμετάλλευσης. Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα, ορισμένα από τα οποία θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(3), παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση.

Το άρθρο 216 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είναι μια διάταξη που δεν συνδέεται με τα ΕΠΣ, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη πέραν των προαναφερόμενων μέτρων.

(1)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 119 της 17.4.2020 σ. 3)
(2)Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (ΕΕ L 140 της 4.5.2020, σ. 6)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 (ΕΕ L 140 της 4.5.2020, σ. 40)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/601 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 62 και 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ισχύ των αδειών αμπελοφυτεύσεων και την εκρίζωση σε περίπτωση προβλεπόμενης αναφύτευσης (ΕΕ L 140 της 4.5.2020, σ. 46)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) XX/XX της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19 (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Προς δημοσίευση στο τέλος της περιόδου ελέγχου).
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου