Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002947/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002947/2020(ASW)

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το γένος Primula (πρίμουλα) δεν προστατεύεται από τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)[1] και, κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνεται ούτε σε κάποιο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου[2]. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της προστασίας του εν λόγω φυτού στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση του εμπορίου άγριων ειδών. Από την οικογένεια Primulaceae, μόνο ένα γένος «Cyclamen spp.» περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης CITES και στο παράρτημα B του εν λόγω κανονισμού. Τα είδη του φυτού Primula που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκθέσεις[3], απαντούν στην ελληνική επικράτεια δεν προστατεύονται από την οδηγία για τους οικοτόπους[4]. Συνεπώς, η προστασία τους επαφίεται στην εθνική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι η ενωσιακή νομοθεσία δεν προστατεύει το φυτό πρίμουλα, δεν υπάρχουν επί του παρόντος χρηματοδοτούμενα έργα για την εξασφάλιση της προστασίας του. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που θεωρείται ότι απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και για την ενθάρρυνση της συνεχούς χρήσης των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές φυσικών ή άλλων ειδικών περιορισμών[5].

Τελευταία ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου