Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003020/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003020/2020(ASW)

Απάντηση του κ. Reynders εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως που έχουν προκύψει λόγω της κρίσης COVID-19, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)[1] παρέχει ένα οριζόντιο πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι ο ελληνικός νόμος και το υπουργικό διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο[2] προβλέπουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως μάθησης κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προβλέπουν συγκεκριμένα στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τις λοιπές υποχρεώσεις των υπευθύνων της επεξεργασίας για τη διασφάλιση της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η μη καταγραφή των διαδικτυακών συνεδριών, η μη μετάδοση της εικόνας των μαθητών, οι τύποι των προς επεξεργασία δεδομένων και η διάρκεια της επεξεργασίας. Επιπλέον, το υπουργικό διάταγμα εκδόθηκε μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων δεν φαίνεται να είναι ο σκοπός της επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία τα προαναφερθέντα μέτρα προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων, για παράδειγμα μέσω της συλλογής φωτογραφιών[3].

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η παρακολούθηση και η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση, έχει εμπλακεί η ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θεώρησε ότι η επεξεργασία είναι κατ’ αρχήν νόμιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις[4] και επί του παρόντος εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες[5].

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου