Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003020/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003020/2020

Εγκατάσταση καμερών και μετάδοση / καταγραφή μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL)

Ο νόμος 4686/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπει - σε περιπτώσεις καθολικής ή μερικής αναστολής της λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων, αόριστης διάρκειας - την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση τεχνολογικών μέσων, στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς καλύπτει όχι μόνο απλά προσωπικά δεδομένα αλλά και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τα οποία αναπόφευκτα θα αποκαλύπτονται και θα μπορούν να στοιχειοθετούν προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Εξάλλου η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκμαιεύεται ούτε μπορεί να παρακάμπτεται, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν λόγοι ζωτικού συμφέροντος ασφάλειας, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα προχωρεί με δύο ταχύτητες ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της συγκατάθεσης αυτής.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου