Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 32kWORD 19k
11. elokuuta 2020
 E-003148/2020
Kadri Simsonin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-003148/2020

Komissio on tietoinen siitä, että investoinneille on tarjottava vakaa ympäristö, jotta voidaan saavuttaa ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” ‐säädöspaketissa sovitut energia‐ ja ilmastotavoitteet. Investointien vakauden varmistamiseksi on olennaista saattaa tällainen politiikka ja toimenpiteet kokonaisuudessaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tärkeää on myös saavuttaa tavoitteet sekä kansallisella että EU:n tasolla. Komissio seuraa säädöspaketista johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa ja varmistaa riittävät jatkotoimet.

Pyrittäessä sääntelyn vakauteen on kuitenkin otettava huomioon nykyinen ilmastokriisi ja covid-19-epidemian aiheuttama ennennäkemätön talouden romahtaminen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma(1) on uusi kasvustrategia, joka perustuu energiaunionin tavoitteisiin ja niiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon. EU:n ilmastolakia(2) koskevalla asetusehdotuksella(3) pyritään saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja säilyttämään EU:n johtava asema ilmastonmuutoksen torjunnassa. Seuraava merkittävä askel on varmistaa, että investointivirrat ohjautuvat hankkeisiin, jotka ovat ilmastoneutraaliuden mukaisia, eli esimerkiksi hankkeisiin, jotka sisältyvät EU:n tulevaan investointien kestävyysluokitusjärjestelmään. Komissio pitää erityisen tärkeänä myös jäsenvaltioiden laatimia kansallisia energia‐ ja ilmastosuunnitelmia ja aikoo esitellä arvionsa niiden yhteisestä tavoitetasosta ja kunkin jäsenvaltion suunnitelmasta vuonna 2020. Arviointeja voidaan hyödyntää, kun asetetaan vuoteen 2030 ja 2050 mennessä saavutettavia tavoitteita ja kun jäsenvaltiot laativat investointisuunnitelmiaan.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ilmoitetaan myös, että komissio ehdottaa vuotta 2030 koskevan EU:n ilmastotavoitteen nostamista vastuullisella tavalla vähintään 50‐55 prosenttiin verrattuna vuoteen 1990. Komissio aikoo tarvittaessa tarkistaa asiaa koskevan energia‐ ja ilmastolainsäädännön tai ehdottaa sen tarkistamista kesäkuuhun 2021 mennessä. Kaikkia tätä koskevia komission aloitteita laadittaessa kuullaan kaikkia asianomaisia sidosryhmiä.

(1)COM(2019) 640 final.
(2)Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) (COM(2020) 80 final).
(3)https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_fi
Päivitetty viimeksi: 12. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö