• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-003840/2020(ASW)Pytanie poselskie
E-003840/2020(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides w imieniu Komisji Europejskiej

1. Prawodawstwo UE dotyczące ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania określa zasady uśmiercania zwierząt hodowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skór, futer lub innych produktów, jak również zasady uśmiercania zwierząt w celu zmniejszenia ich liczebności[1]. Ochrona jagniąt i owiec podczas ich uśmiercania wchodzi w zakres stosowania obowiązującego rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o ewentualne zmiany w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt Komisja rozpoczęła stosowny proces w ramach strategii „od pola do stołu”. Główne cele obejmują dostosowanie istniejących przepisów do najnowszych dowodów naukowych, umożliwienie lepszego ich egzekwowania i w ostatecznym rozrachunku zapewnienie wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Proces ten obejmuje również przepisy dotyczące ochrony zwierząt w trakcie uboju.

2. Eksperci Komisji przeprowadzają oparte na analizie ryzyka kontrole we wszystkich państwach członkowskich, w tym również we Francji, w celu weryfikacji prawidłowego stosowania prawa UE, w tym przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Komisja nie wykryła, ani nie otrzymała przekonujących dowodów na to, że władze francuskie w sposób systematyczny nie wdrożyły przepisów unijnych dotyczących kwestii poruszanych w pytaniu.

3. Zawarte w rozporządzeniu w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych[2] przepisy dotyczące etykietowania zapewniają konsumentom adekwatną ochronę i są przedmiotem kontroli urzędowych. Ponadto rozporządzenie to ma zastosowanie bez uszczerbku dla innych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu; obejmuje to między innymi przepisy dotyczące etykietowania żywności i dobrostanu zwierząt.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności