Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 48kWORD 16k
6 listopada 2020 r.
E-004816/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Ylvę Johansson
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: E-004816/2020

Komisja uważnie śledzi sytuację i zapoznała się ze sprawozdaniami, takimi jak te przytoczone przez szanownych Panów Posłów.

Komisja zgłosiła władzom greckim wynikające z takich sprawozdań obawy i podkreśliła odpowiedzialność państw członkowskich za wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony granic zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399 w sprawie kodeksu granicznego Schengen(1) w pełnej zgodności z obowiązkami związanymi z prawami podstawowymi, dostępem do ochrony międzynarodowej i zasadą non-refoulement na mocy prawa Unii i prawa międzynarodowego.

Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji jako strażnika Traktatów za prawidłowe wdrażanie i stosowanie prawa UE odpowiedzialne są przede wszystkim organy krajowe. W związku z tym Komisja wezwała władze greckie do zbadania wszelkich domniemanych uchybień.

W związku z nowym paktem o migracji i azylu(2), w szczególności z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia wprowadzającego kontrolę obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych(3), Komisja zaproponowała, by – przy wsparciu Agencji Praw Podstawowych – państwa członkowskie ustanowiły niezależny mechanizm monitorowania . Taki mechanizm monitorowania zapewniłby podczas kontroli przesiewowych zgodność z prawem unijnym i międzynarodowym, w tym z Kartą praw podstawowych, oraz sprawiłby, aby zarzuty dotyczące nieprzestrzegania praw podstawowych, w tym dostępu do procedury azylowej, i nieprzestrzegania zasady non-refoulement, były rozpatrywane skutecznie i bez zbędnej zwłoki.

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 77 z 23.3.2016.
(2)COM(2020)609 final z dnia 23 września 2020 r.
(3)COM(2020)612 final z dnia 23 września 2020 r.
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności