Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 50kWORD 10k
3 september 2020
E-004816/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004816/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Stelselmatige en gecoördineerde “push-backs” door de Griekse autoriteiten

In de New York Times van 17 augustus 2020 stond een artikel met de titel “Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea”. Het artikel beschrijft hoe migranten die in Griekenland aan land komen bij meerdere gelegenheden door de Griekse autoriteiten in gammele reddingsbootjes zijn gezet en naar de zeegrens tussen Griekenland en Turkije zijn gebracht, waar ze aan hun lot werden overgelaten totdat ze door de Turkse autoriteiten werden gered. Anderen zijn naar de zeegrens met Turkije teruggesleept en daar in de steek gelaten nadat de autoriteiten hun motoren onklaar hadden gemaakt, op onbewoonde eilanden achtergelaten of uitgezet over de rivier de Evros zonder toegang tot rechtsmiddelen.

Is de Commissie hiervan op de hoogte en kan zij bevestigen dat dit soort praktijken plaatsvinden?

Gezien de betrouwbaarheid van de krant geloven wij dat de Griekse autoriteiten zich schuldig maken aan ongekende, uiterst agressieve en stelselmatige “push-backs” en derhalve in strijd handelen met het recht van de Europese Unie, in concreto artikel 78, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de artikelen 3 en 4 van de EU Schengen Borders Code, artikel 9 van de richtlijn asielprocedures, artikel 5 van de terugkeerrichtlijn, de artikelen 18, 19, lid 2, en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en het Vluchtelingenverdrag van 1951. Asiel en migratie zijn een gedeelde verantwoordelijk van de EU. Overweegt de Commissie gezien het bovenstaande een inbreukprocedure te starten tegen de Griekse regering?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 15 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid